De strijd tegen discriminatie

een vakbondsstrijd die nog steeds actueel is

Op de klanken van "Inch Allah" van Grand Corps Malade, een hedendaagse lofzang op sociale en culturele vermenging, openden de 3 Brusselse vakbonden hun 9e studiedag gewijd aan de instrumenten in de strijd tegen discriminatie en voor de bevordering van diversiteit op de werkvloer. 

De diversiteitsconsulenten van de drie vakbonden schetsten bijna 10 jaar vakbondsactie in het kader van het Brusselse diversiteitsbeleid. Van het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid tot de oprichting van de RNDD (Raad voor Non-Discriminatie en Diversiteit) vormen de diversiteitsplannen het speerpunt van dit diversiteitsbeleid. Momenteel voert Idea Consult, op vraag van de Brusselse Regering, een evaluatie uit.

De diversiteitsconsulenten herinnerden aan de verschillende rondetafelgesprekken, studiedagen en vormingen die sedert 2007 intersyndicaal georganiseerd worden voor de vakbondsafgevaardigden om in gemeenschappelijk front aan deze problematiek te werken.

De diversiteitsconsulenten van de 3 vakbonden stelden vervolgens de verschillende instrumenten voor die ter beschikking staan van elke afgevaardigde die diversiteit wil bevorderen, waaronder de nieuwe intersyndicale website die dezelfde dag online ging. Deze website wil "de virtuele didactische gereedschapskist" zijn voor de afgevaardigden met informatie over wetsmiddelen, themadossiers, actualiteit over diversiteit en non-discriminatie…  Kortom, alles wat een afgevaardigde nodig kan hebben om het diversiteitsbeleid en de strijd tegen discriminatie op de werkvloer tot een goed einde te brengen!

http://diversities.brussels

Unia (Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme) stelde vervolgens eDiv voor, een vernieuwende online tool om de antidiscriminatiewetgeving te ontdekken in toegankelijke termen. Een situatiedatabank bevat bijna 150 gevoelige situaties en conflictgevallen. De juridische adviezen zetten de bakens uit, terwijl de adviezen voor de managers of de afgevaardigden mogelijke oplossingen suggereren.

Tot slot getuigden twee afgevaardigden over de meerwaarde van het invoeren van een diversiteitsplan op de werkplaats.

Volgens Vincent, afgevaardigde in een kinderdagverblijf in Schaarbeek, is het diversiteitsplan een schitterend instrument dat beter niet opgelegd wordt. Zo kan een hele reeks problemen worden aangekaart en verdedigd in andere instanties. Dit bevordert de dialoog wat tenslotte eveneens een meerwaarde voor de werkgever is. Voor de uitvoering van dit project is het belangrijk om te beschikken over de juiste inventaris van het bedrijf en om het belang van elke positie te begrijpen… Een diversiteitsplan is niet “af” op het moment dat het is opgesteld, er moet tijd in gestoken worden om het levendig te houden en het te evalueren.

Noureddine, afgevaardigde bij Euroclean, raadt aan om het punt diversiteit op de agenda van de OR/het CPBW te zetten. Er moet niet afgewacht worden… er moet vooruitgezien worden… de dynamische krachten moeten ingezet worden. Het is belangrijk om dit dossier niet te banaliseren noch om er een amalgaam van te maken want als we diversiteit nader bekijken is het een andere manier om onze arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de CAO's kracht bij te zetten zoals CAO22 voor een beter onthaal van de werknemers, CAO 38/95 over de bevordering van interne promoties en de gelijke behandeling bij de aanwerving….

Als afsluiting van dit debat herinnerden de diversiteitsconsultenten eraan dat het essentieel is om daden van discriminatie te voorkomen en om de slachtoffers ervan doeltreffend te begeleiden.

Het gaat ook om communiceren naar het grote publiek, want de media zijn vaak doorgeefluik van heel wat vooroordelen en stereotypen.

Als vakbond moeten wij waken over de versterking van het "samen-werken" op de werkvloer om de eenheid en de gelijkheid van de werknemers/sters te waarborgen. Maar wij spelen eveneens een rol in de ontwikkeling van een maatschappijproject waar iedereen volwaardig deel van uitmaakt.

En voor 2017? Het Brussels Gewest en de intersyndicale cel diversiteit vieren dan 10 jaar strijd tegen discriminatie en voor de bevordering van de diversiteit!

Wij zullen dus nog van ons laten horen met nog meer acties en solidariteit… en steeds weer in gemeenschappelijk front!