Voor 14/12/2018: Uiteenzetting uitreiking van Label diversiteit door Dienst Diversiteit Actiris

Discours lors de la journée du Label Diversité organisée par Actiris

Youssef Ben Abdeljelil, Conseiller en diversité – Diversiteitsconsulent – ABVV-Brussel

We leven vandaag in een super-diverse stad, een kosmopolitische stad zoals sociologen en geografen dat noemen. Helaas, deze diversiteit blijft haperen wanneer het over de participatie van bepaalde sociale groepen aan de Brusselse arbeidsmarkt gaat.

2007-2008 was een scharnierjaar voor de arbeidsorganisaties. De 3 vakbonden hebben zich er toen toe verbonden om discriminatie op de werkvloer te bestrijden en tegelijkertijd de integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen van diegenen die zich in een precaire situatie bevinden, in samenwerking met de Brusselse overheid.

Dus gedurende 10 jaar hebben de vakbonden gesensibiliseerd, delegees en militanten gevormd, campagnes gevoerd en samengewerkt met verschillende diensten, waaronder Actiris, om alle vormen van diversiteit te bevorderen.

Helaas, de 3 vakbonden hebben na 10 jaar vastgesteld dat discriminatie en ongelijke behandeling nog steeds aanwezig zijn in het bedrijfsleven, op verschillende niveaus: m.a.w. slechts toegang tot beroepen en sectoren met precaire arbeidsvoorwaarden en lage lonen, of ongelijke behandeling, met o.a. weinig kans op promotie, contracten van bepaalde duur en soms pesterijen omwille van “anders-zijn”

Diversiteitsbeleid werd ook beschouwd als “een paard van Troje” om de werkloosheid onder jongeren en vrouwen te verminderen. Helaas stellen we vast dat een grote groep van de Brusselse jongeren en vrouwen met een hoge werkloosheidsgraad kampt, zeker wie een migratieachtergrond heeft.

Alors, face à cette réalité, les trois organisations syndicales ont décidé en 2017 lors de l’organisation de la matinée de travail au Parlement Bruxellois « 10 ans de diversité » de renforcer leur action en définissant 5 priorités pour les années à venir :

  1. Lutter collectivement contre toutes les formes de discrimination au travail, afin de garantir à toutes et à tous l’accès au marché de l’emploi bruxellois et aussi des droits égaux dans l’emploi (promotion sociale, formation qualifiante, à travail égal = salaire égal ; etc.)

  2. Inscrire systématiquement les thématiques de la non-discrimination et l’égalité de traitement au niveau de l’entreprise et du secteur ainsi qu’au niveau les instances d’avis et de décision.

  3. Poursuivre la sensibilisation et l’information des travailleurs et la formation des représentants des travailleurs par le biais d’actions, formations, campagnes, publications, matériel pédagogique, etc. ;

  4. Renforcer la collaboration avec d’autres organisations actives dans la lutte contre les discriminations afin de consolider les actions dont UNIA, IGVM, associations, etc.

  5. Enfin, « balayer avant tout devant sa propre maison ». Donc, « Faire de nos organisation syndicales des exemples en matière d’égalité et de non-discrimination » est notre politique pour les années à venir.

In het licht van deze realiteit hebben de drie vakbonden beslist om hun actie te versterken door vijf prioriteiten te herdefiniëren voor de komende jaren:

  1. Samen strijden tegen elke vorm van discriminatie op het werk zodat iedereen toegang heeft tot de arbeidsmarkt en er gelijke rechten heeft;

  2. Systematisch agenderen van thema’s m.b.t. non-discriminatie en gelijkheid van behandeling via het versterken van sociaal overleg binnen het bedrijf;

  3. Het verder sensibiliseren en informeren van de werknemers d.m.v. acties, vorming, campagnes voeren en diverse publicaties zodat de werknemersvertegenwoordigers in de sociaal overlegstructuren hun werk goed doen;

  4. Meer samenwerken met andere actieve instellingen in de strijd tegen discriminatie en ongelijke behandeling om onze acties te versterken;

  5. Ten slotte ervoor zorgen dat onze vakbondsorganisaties een voorbeeld zijn inzake gelijkheid en non-discriminatie.

La diversité est une réalité imposée par l’évolution de cette société bruxelloise, la nier c’est aller à l’envers de la logique sociétale . Alors attelons-nous tous pour en faire de Bruxelles un exemple unique en Europe !!

Diversiteit is een realiteit opgelegd door de evolutie van de Brusselse samenleving. Ze negeren is eigenlijk een ontwijking van de maatschappelijke logica. Dus aan het werk en het liefst samen, om van Brussel een uniek model in Europa te maken.

Danke, dankjewel, merci, chokran, moutachakkir, gracias, obrigado !